Mobilné odberné miesta - AG testy

21 apríl 2015 - 07:13

V stredu sa bude konať mestské zastupiteľstvo, aký je program?

Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa:

22. apríla 2015 / streda / o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti č. 101 na I. poschodí Mestského úradu v Trenčíne s programom:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015
3. Informácia o základných finančných ukazovateľov Mesta Trenčín k 28.02.2015
4. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
5. Majetkové prevody
6. Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej materskej školy Best Friends Kids
7. Návrh na stanovenie platu hlavného kontrolóra mesta Trenčín
8. Informatívna správa o vzdaní sa funkcie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Záver

Miesto: -
Dátum: 21.04.2015
0 reakcií


Dopravný servis
Drietoma
Kolóna
09:13
Mnichova Lehota
Policajná hliadka
09:10
Drietoma
Práca na ceste
08:18
Drietoma
Policajná hliadka
08:16
Žilinská
Policajná hliadka
08:13
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.