Trenčiansky kraj ušetril 4,5 milióna eur


Foto: Trenčiansky kraj ušetril 4,5 milióna eur

Rokovanie krajského Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (KZ TSK) sa konalo v pondelok 18. mája 2015. Aj keď zvyčajne býva rokovanie KZ v posledný pondelok v mesiaci, skorší termín rokovania súvisel s plánovanými investíciami do zdravotníctva. Schvaľoval sa záverečný účet kraja aj zmeny rozpočtu. Rokovanie otvoril a viedol predseda TSK Jaroslav Baška.

Prvý záverečný účet novej župy s pozitívnym výsledkom – kraj ušetril 4,5 mil. €

Rozpočtový rok 2014 bol prvým rokom po nástupe nového vedenia, ktorého základnouambíciou bola zmena charakteru fungovania organizácie s cieľom jej transformácie na otvorený mechanizmus, prístupný všetkým tvorivým impulzom z vonku, šetrenie verejných prostriedkov a ľahší prístup k informáciám s uplatnením priority racionalizácie a ekonomického zefektívnenia. Trenčiansky samosprávny kraj pod novým vedením začal hospodárenie v rozpočtovom roku 2014 počas trojmesačného rozpočtového provizória, v ktorom nesmeli výdavky v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu roku 2012.

Elektronické aukcie, efektívne verejné obstarávanie, prísnejšia kontrola, ale aj zmena organizačných štruktúr zamestnancov boli opatrenia, ktoré priniesli kladný hospodársky výsledok. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2014 je pozitívnou informáciou pre všetkých obyvateľov kraja.  Bežný rozpočet je prebytkový v čiastke 6, 8 mil. €  a kapitálový rozpočet je tiež prebytkový v čiastke 584 tis. €. 

Poslanci schválili prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo výške 4,5 mil. €

Zmena rozpočtu zapracovala kladný hospodársky výsledok, ktorý pomôže zdravotníctvu aj školstvu Do troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava pôjde 490 tis. €,  čo je 5% z celkových nákladov na spolufinancovanie troch projektov „Modernizácia a doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc“. Ide o zakúpenie a doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc najmä zakúpenie zdravotníckych prístrojov a techniky, lôžok pre pacientov, počítačov, monitorov a tlačiarní. Zdravotnícka prístrojová technika je zameraná najmä na diagnostiku a operačnú liečbu pacientov, záchranu vitálnych funkcií, monitorovanie pacientov, umelú pľúcnu ventiláciu a pod. Celkové náklady na všetky tri projekty z OP Zdravotníctvo sú vo výške približne 10 mil. €.

V oblasti školstva poslanci schválili navýšenie bežných výdavkoch o takmer 260 tis. €;  a navýšenie kapitálových výdavkov o viac ako 3 mil. €. Tieto prostriedky sú určené na opravu a rekonštrukciu škôl a školských zariadení v kraji. V súvislosti so zmenou rozpočtu TSK sú finančné prostriedky vyčlenené aj na výstavbu šiestich multifunkčných ihrísk v areáloch škôl, Trenčín – Gymnázium Ľ. Štúra, Považská Bystrica - SPŠ, Prievidza – Gymnázium V. B. Nedožerského, Partizánske – Spojená škola,  Púchov – SOŠ Obchodu a služieb, Dubnica nad Váhom – SPŠ.

Zmeny v sociálnej oblasti

Schválená zmena rozpočtu TSK počíta aj s navýšením finančných prostriedkov na platy zamestnancov v sociálnych zariadeniach súvisiacich s valorizáciou o 200 tis. Eur a zvýšenie kapitálových výdavkov o takmer 207 tis. na vybudovanie autistického centra a menšie rekonštrukcie v zriadeniach CSS - Partizánske, CSS-SSLOVEN v Slavnici a CSS-Jesienka v Myjave.

Nové VZN č.19/2015, ktorým sa mení VZN č. 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, bližšie upravilo podmienky pri poskytovaní sociálnej služby, ktoré by mali viesť k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb.

Snahou TSK je čo najviac skvalitniť poskytované sociálne služby, avšak musia byť dostupné pre všetkých, ktorí sú na ne odkázaní. V prípade zníženia nákladov jednotlivých zariadení je potrebné prihliadať aj na možnosť nakladania s finančnými prostriedkami či už prijímateľov sociálnej služby alebo samotného TSK. Keďže budova zariadenia CSS-JAVORNÍK je majetkom obce Papradno, ďalšie investovanie do ekonomickejšieho poskytovania sociálnej služby by bolo pre TSK neefektívne. Z uvedeného dôvodu poslanci KZ TSK rozhodli o zrušení zariadenia sociálnych služieb CSS - Javorník. Vďaka dohode s obcou Papradno, súčasným prijímateľom sociálnej služby budú kontinuálne poskytované sociálne služby obcou, ztorá svoj zámer vyjadrila na pracovnom rokovaní na Úrade TSK. Zariadenie sociálnych služieb v Papradne prejde zmenou, klienti to však nepocítia.

Krajskí poslanci schválili Dodatok k zriaďovateľskej listine Centra sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove, ktorým sa rozširuje druh poskytovanej služby o špecializované zariadenie.

Školstvo

V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení v Trenčianskom kraji s prihliadnutím na aktuálne potreby trhu práce, ale aj požiadavky žiackej a rodičovskej verejnosti v okrese Bánovce nad Bebravou, dôjde k 31.08.2016 ku zmene názvu a sídla školy: Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti na názov a sídlo školy Stredná priemyselná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou. Zo siete škôl bude vyradená škola s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, pričom jej študijné a učebné odbory prejdú na právneho nástupcu Strednú priemyselnú školu strojnícku, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou. Hlavným cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania.

Majetok kraja

Poslanci schválili zámer odpredaja budovy, v ktorej sídlila bývalá „Škola v prírode Patrovec“ a súčasne schválili aj podmienky Obchodnej verejnej súťaže. Zámoček v Patrovci je kultúrnou pamiatkou a preto v prípade záujmu bude najprv ponúknutý štátu. KZ TSK schválilo predaj prebytočného nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy, T. Vansovej v Prievidzi. Okrem pozemkov zmení majiteľa aj telocvičňa, internát, kuchyňa, za celkovú sumu stanovenú znalcom vo výške 221 tis. €.  Predaj poslanci odsúhlasili po úspešnej verejnej obchodnej súťaži.

Prímestská doprava

Dopravcovia vykonali v súlade s platnou legislatívou pravidelné štvrťročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky. Trenčiansky samosprávny kraj je povinný uhradiť preukázanú stratu (záväzok TSK) v zmysle platnej legislatívy a zmlúv s dopravcami na základe zúčtovania posledného kalendárneho štvrťroku príslušného roka najneskôr do 31.07. nasledujúceho roka. Za služby vo verejnom záujme, ktoré si TSK objednáva u dopravcov, bude po tomto schválení krajskými poslancami za IV. štvrťrok 2014 uhradených pre oboch dopravcov (SAD Prievidza, a.s a SAD Trenčín, a.s.) spolu viac ako 300 tis. €. Týmto TSK vyrovnal celú preukázanú stratu voči prepravcom za rok 2014. Vďaka predchádzajúcim rokovaniam s prepravcami je celkový príspevok za rok 2014 nižší oproti predpokladaným ekonomicky oprávneným nákladom prepravcov.

Miesto: -
Dátum: 28.05.2015


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu