Trenčiansky samosprávny kraj má nový rozpočet na rok 2018, poslanci ho schválili jednohlasne


Foto: Trenčiansky samosprávny kraj má nový rozpočet na rok 2018, poslanci ho schválili jednohlasne Foto: Trenčiansky samosprávny kraj

V pondelok 11. decembra 2017 o 13.00 h v budove župného úradu zasadli krajskí poslanci v novom volebnom období tretíkrát. Zasadnutia, na ktorom sa pod vedením župana Jaroslava Bašku schvaľovali kľúčové dokumenty pre nasledujúci kalendárny rok, sa zúčastnilo 41 poslancov. 

V úvode sa poslanci venovali Správe kontroly plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí. Zároveň sa schválil Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie od januára do júna 2018. 

Podľa nového rozpočtu, ktorý poslanci schválili jednohlasne poputuje najviac investícii do oblasti dopravy, vzdelávania a zdravotníctva.

„Príjmy TSK sú pre rok 2018 plánované v objeme 167 838 191 €. Bežné príjmy (139 522 144 €) oproti roku 2017 vzrástli o 6,4 mil. € predovšetkým vďaka priaznivému vývoju v oblasti daňových príjmov. Kapitálové príjmy oproti roku 2017 klesli o cca 8 mil. € na sumu 28 316 047 z dôvodu rozpočtovania projektov výlučne so schválenou výškou nenávratného finančného príspevku,“ uvádza kraj. 

Kraj zvyšuje plat nízkopríjmových zamestnancov o 50 € mesačne

Objem bežných výdavkov medziročne vzrástol o 7,7 milióna eur na sumu 120 257 935. Zvýšenie výdavkov zohľadňuje predovšetkým zvýšenie platu zamestnancov verejnej správy o 4,8%. V roku 2018 sa TSK rozhodol navýšiť platy  aj nepedagogickým zamestnancom na úseku vzdelávania, zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb a zamestnancom na úseku dopravy, a to nad rámec kolektívnej zmluvy až o 50 €/mesačne. K zvýšeniu výdavkov o 1,4 milióna eur prispelo aj zvýšenie poštu zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb.

Najväčšia časť z bežných výdavkov tak prúdi do oblasti vzdelávania (41,1%), dopravy (27,7%) a sociálneho zabezpečenia (18,8%). Viac financií pôjde aj Správe ciest TSK na súvislé opravy ciest, pre zmluvných dopravcov na pokrytie nákladov predpokladanej straty či pre oblasť vzdelávania. 

Župa budúci rok opraví cesty za 6 mil. €

Finančný objem určený na zlepšenie stavu cestných komunikácií II. a III. triedy na území TSK od roku 2014 každoročne rastie. Kým v roku 2017 dosiahol svoje historické maximum 5 mil. eur, na budúci rok na opravy ciest poslanci schválili ešte o jeden milión navyše.

Kraj investuje nie len do opravy ciest, ale aj do zvýšenia bezpečnosti. Aj naďalej bude pokračovať v opravách priechodov pre chodcov. Ráta sa aj s realizáciou projektov financovaných prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu za 20,5 mil. eur. Tie by mali byť použité na opravu úsekov ciest, a to medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou, Trenčianskou Teplou a Dežericami, Považskou Bystricou a Domanižou vrátane mosta Orlové, Hradišťom a Partizánskym.

Ďalej sa financie použijú na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility TSK a plánu pre Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre. Za takmer 3,3 mil. sa vybuduje cyklotrasa medzi Trenčianskym hradom a mestom Nemšová, financie využijú z programu INTERREG V-A SR-ČR sa v rámci medzinárodného projektu Na bicykli po stopách histórie. 


Zdravotníctvo v roku 2018 dostane 5,8 mil. pre rozvoj župných nemocníc

Investície poputujú aj do nemocničných zariadení v TSK. Za približne 3 milióny eur vybuduje župa novú internú JIS a nové OAIM v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Do zrekonštruovaného monobloku zabezpečí nové vybavenie, prístrojovú techniku, nábytok pre operačné sály, zrekonštruuje infraštruktúru a vypracuje projektovú dokumentáciu na vybudovanie novej centrálnej sterilizácie a urgentného príjmu. ďalšieho pol milióna poputuje do NsP na Myjave a 1,3 milióna vyčlenili pre NsP Považská Bystrica. Súčasťou rozpočtu je aj dokončenie opráv na NsP Prievidza

Ani kultúra a školstvo neostanú bez investícií. Až 14,5 mil eur investuje kraj do vzdelávnia

V oblasti kultúry podporí priestory Hradu Matúša Čáka, po ukončení rekonštrukcie Mierového námestia bude pokračovať rekonštrukcia administratívnej budovy, tzv. Skleníka na Trenčianskom hrade. Vo Verejnej knižnici M. Rešetku pribudne nový výťah, výstavná miestnosť Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici bude mať nové osvetlenie.

„Na implementáciu projektov v rámci IROPu TSK ráta so sumou 7,5 mil. € na modernizáciu odborného vzdelávania na 10 stredných školách, s ďalšími 4,1 mil. € na zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi a Gymnázia v Partizánskom a tiež na komplexné riešenie areálu stredoškolského campusu v Zámostí. Za ďalšieho pol milóna € chce samosprávny kraj vypracovať projektové dokumentácie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci IROPu a OPKŽP na 9 stredných školách,“ dopĺňa informácie TTSK. 

Do sociálneho zabezpečenia kraj investuje 1,2 milińa eur

K najväčším investíciám patrí plánovaná rekonštrukcia stravovacej prevádzky v CSS-DEMY, ktorá predstavuje 160 000 eur, ďalej prístavba výťahu v CSS – Nádej (106 tis. €), rekonštrukcia požiarnej signalizácie v DSS – Púchov – Nosice (57 tis. €), či vytvorenie bezbariérové vchodu pre CSS – Bánovce nad Bebravou (48 tis. €). S pol miliónom eur sa počíta na zníženie energetickej náročnosti budovy CSS – Nová Bošáca a na prípravné práce pre projekt deinštitucionalizácie v Adamovských Kochanovciach.

„Schvaľovacím procesom prešlo aj Všeobecne záväzné nariadenie TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktoré umožňuje navýšenie mesačnej odmeny pracovníkov vo verejnom záujme. Od 1. januára 2018 sa v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  zvyšujú tarifné platy nepedagogických zamestnancov o 4,8%. TSK mesačnú odmenu týchto zamestnancov zvyšuje ešte nad rámec kolektívnej zmluvy, a to o 50 € mesačne,“ vysvetľuje kancelária TTSK.

Poslanci sa zároveň zhodli na Pláne činnosti zasadnutí Z TSK na prvý polrok nasledujúceho roku, v súlade s ktorým sa najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční v pondelok 29. januára 2018.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj