V stredu, 25. januára, sa bude konať prvé riadne tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva


Foto: V stredu, 25. januára, sa bude konať prvé riadne tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva Foto: ilustračná

V stredu, 24. januára, sa stretnú poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na prvom tohtoročnom rokovaní. Uskutoční sa o 13:00.

Program tohto rokovania obsahuje 13 bodov. Medzi nimi sú:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30. 11. 2017
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
3. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD., predseda finančnej a majetkovej komisie
4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018
Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD., predseda finančnej a majetkovej komisie
5. Majetkové prevody
Predkladá: MBA Peter Hošták, PhD., predseda finančnej a majetkovej komisie, Eva Struhárová predseda komisie SVaVP
6. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2017
Predkladá: Ing. Libuša Zigová, hlavný kontrolór mesta
7. Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Trenčíne č. 1170 zo dňa 8. 11. 2017, ktorým bola schválená žiadosť mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica“
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „ ZŠ Kubrá Stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní “
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – zákazku (zákazky) na zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia
Predkladá: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
10. Návrh na zmenu zriaďovacích listín Základná škola, Východná 9, Trenčín; Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín; Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín; Základná škola, Hodžova 39, Trenčín; Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín
Predkladá: Mgr. Ján Forgáč, zástupca primátora mesta
11. Interpelácie
12. Rôzne
13. Záver

Zsadnutie poslancov bude verejné a občania ho budú môcť opäť sledovať aj online, prostredníctvom priameho prenosu na stránke mesta trencin.sk.
Zdroj: Mesto Trenčín