ZOZNAM Volebných miestností v Trenčíne: Pozrite sa, ktorá je tá vaša


Foto: ZOZNAM Volebných miestností v Trenčíne: Pozrite sa, ktorá je tá vaša Foto: Ilustračné foto

V sobotu 30. septembra sa uskutočnia v poradí už deviate voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Celé Slovensko si v tento deň zvolí svojich zástupcov do Národnej rady SR na najbližšie štyri roky. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 hod. do 22:00 hod. Viete, na akej adrese máte odovzdať svoj hlas?

Zoznam volebných miestností a adries voličov:

1. Posádkový klub OS SR /ODA/, Trenčín, Hviezdoslavova 205/16:

Nám. Sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínova, Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského.

2. Základná škola FUTURUM, Trenčín, 1.mája 169/9:

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského, Jilemnického, Moyzesova, Rybárska, Piaristická, Šťastná.

3. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A:

I. Olbrachta, Kúty, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, MUDr. A. Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského.

4. Základná škola Bezručova, Trenčín, Bezručova 1228/66:

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30.

5. Základná škola Bezručova, Trenčín, Bezručova 1228/66:

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 5 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam.

6. Základná škola Bezručova, Trenčín, Bezručova 1228/66:

Soblahovská nepárne č. 41 – 65, párne č. 2 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky, Na Zongorke.

7. Základná škola Dlhé Hony, Trenčín, Dlhé hony 1155/1:

Soblahovská nepárne č. 1 – 39.

8. Základná škola Dlhé Hony, Trenčín, Dlhé hony 1155/1:

Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16.

9. Základná škola Dlhé Hony, Trenčín, Dlhé hony 1155/1:

28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony.

10. Základná škola Dlhé Hony, Trenčín, Dlhé hony 1155/1:

Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 9.

11. Materská škola Stromová, Trenčín, Stromová 2538/3:

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, Sasinkova, J. Zemana.

12. Materská škola Stromová, Trenčín, Stromová 2538/3:

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162.

13. Základná škola L. Novomeského, Trenčín, L. Novomeského 2692/11:

Jána Halašu.

14. Základná škola L. Novomeského, Trenčín, L. Novomeského 2692/11:

L. Novomeského, Saratovská nepárne č.1 – 9, párne č. 8 – 12.

15. Základná škola L. Novomeského, Trenčín, L. Novomeského 2692/11:

K. Šmidkeho.

16. Základná škola L. Novomeského, Trenčín, L. Novomeského 2692/11:

Šafárikova.

17. Základná škola L. Novomeského, Trenčín, L. Novomeského 2692/11:

Bazovského, Liptovská.

18. Kultúrne stredisko Juh, Trenčín, Kyjevská 3183:

Saratovská 2 a 4, Vansovej, Západná.

19. Kultúrne stredisko Juh, Trenčín, Kyjevská 3183:

Gen. Svobodu, Južná, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55.

20. Kultúrne stredisko Juh, Trenčín, Kyjevská 3183:

Mateja Bela nepárne č. 1 – 35.

21. Kultúrne stredisko Juh, Trenčín, Kyjevská 3183:

Kyjevská, Mateja Bela všetky párne čísla.

22. Základná škola Východná, Trenčín, Východná 2435/9:

Halalovka č. 1 – 20.

23. Základná škola Východná, Trenčín, Východná 2435/9:

Halalovka č. 21 – 40.

24. Základná škola Východná, Trenčín, Východná 2435/9:

Halalovka č. 41 – 71.

25. Základná škola Východná, Trenčín, Východná 2435/9:

Lavičková, Nám. Svätej Rodiny, Východná.

26. Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, Študentská 1638/3:

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova, Mládežnícka.

27. Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, Študentská 1638/3:

Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32 – 46.

28. Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, Študentská 1638/3:

Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8.

29. Základná škola Hodžova, Trenčín, Hodžova 1487/37:

Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, párne č. 2 – 8, 17. novembra.

30. Základná škola Hodžova, Trenčín, Hodžova 1487/37:

Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej.

31. Denné centrum Sihoť, Trenčín, Osvienčimská 1720/3:

Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská.

32. Denné centrum Sihoť, Trenčín, Osvienčimská 1720/3:

Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej, Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami, Tichá.

33. Materská škola Opatovská, Trenčín, Opatovská 654/39:

Žilinská, Clementisova.

34. Materská škola Opatovská, Trenčín, Opatovská 654/39:

I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96.

35. Materská škola Opatovská, Trenčín, Opatovská 654/39:

Pádivého, Sibírska.

36. Kultúrne stredisko Opatová, Trenčín, Opatovská 96/220:

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne č. 98 – 240, Mníšna.

37. Kultúrne stredisko Kubrá, Trenčín, Kubranská 63/94:

Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica, Za humnami, Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé.

38. Kultúrne stredisko Kubrá, Trenčín, Kubranská 63/94:

Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 81 – 85, Súvoz, K zábraniu.

39. Kultúrne stredisko Kubrica, Trenčín, Kubrická 56/60:

Kubrická. 

40. Stredná odborná škola Pod Sokolice, Trenčín, Pod Sokolice 519/14:

Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č. 86 – 116, K výstavisku.

41. Stredná odborná škola Pod Sokolice, Trenčín, Pod Sokolice 519/14:

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 19, párne č. 10 – 84, Sadová.

42. Základná škola Veľkomoravská, Trenčín, Veľkomoravská 2160/12:

Veľkomoravská, Zlatovská, Odevná, Brančíková, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne č. 1 – 119, párne č. 2 – 48.

43. Základná škola Veľkomoravská, Trenčín, Veľkomoravská 2160/12:

Jána Hollého, Ľudovíta Stárka , Piešťanská, Prístavná.

44. Základná škola Veľkomoravská, Trenčín, Veľkomoravská 2160/12:

Duklianskych hrdinov.

45. Materská škola Štvorlístok, Trenčín, Orechovská 7/14:

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Majerská, Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska.

46. Materská škola Štvorlístok, Trenčín, Orechovská 7/14:

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní, Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská.

47. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK), Trenčín, Kožušnícka 72/4:

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka, Brnianska, Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska.

48. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK), Trenčín, Kožušnícka 72/4:

Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská.

49. Kultúrne stredisko Zlatovce, Trenčín, Hlavná 495/10:

Hlavná, Hroznová, Jána Prháčka , Na Kamenci, Na Vinohrady, Na záhrade, Okružná, Slivková, Šafránová, Tramínová, Vladimíra Predmerského, Rizlingová, Rulandská, Muškátová.

50. Základná škola Na dolinách 866/27, Trenčín:

Detská, Hanzlíkovská, J. Psotného, Jarná, , K mlyniskám Kňažské, Na dolinách, Malozáblatská, Poľovnícka, Severná.

51. Kultúrne stredisko Záblatie, Trenčín, Záblatská 2/27:

Dolné Pažite, Ku kyselke, Zuzany Jarábkovej, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 – 116, Záblatská, Cez ohrady, Na pažiti, Lúčky, Pavla Ondráška, Pod privádzačom.

Hlasovať nie je nutné iba v uvedených volebných miestnostiach. „Občan Slovenskej republiky môže požiadať (obec, v ktorej má trvalý pobyt) o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávni zúčastniť sa volieb mimo svojho trvalého bydliska,“ uvádza oficiálny web verejnej správy. Zistite, ako preukaz vybaviť.


Prečítajte si viac: