Colný úrad Trenčín ponúka bezodplatne 494 kusov plochých drevených EUR paliet


Foto: Colný úrad Trenčín ponúka bezodplatne 494 kusov plochých drevených EUR paliet Foto: financnasprava.sk

Colný úrad Trenčín bezodplatne ponúka 494 kusov plochých drevených EUR paliet na humanitárne účely. Jednotlivé žiadosti budú vybavované postupne podľa dátumu doručenia žiadosti, až do vyčerpania uvedeného množstva.

Colný úrad Trenčín pri výkone svojej kontrolnej činnosti zaistil 494 kusov falzifikátov plochých drevených EUR paliet určených na prepravu a uskladnenie, ktorými sa porušovalo právo duševného vlastníctva majiteľov ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky i držitelia paliet súhlasili s ich zničením.

Okrem zničenia takéhoto tovaru však príslušný zákon pripúšťa i bezodplatné darovanie na humanitárne účely, ak to povaha a charakter tovaru umožňujú. V tomto konkrétnom prípade prichádza do úvahy napríklad použitie drevených paliet na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov.

Kto sa môže o drevené palety uchádzať? Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, poskytovatelia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotnícke zariadenia, ďalej neziskové organizácie alebo iné právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľom, ak poskytujú takéto služby preukázateľne viac ako jeden kalendárny rok. 

Ak ste takouto organizáciou a máte záujem o drevené palety, môžete svoju žiadosť o bezodplatné darovanie paliet podať v termíne najneskôr do 14.04.2017  na Colný úrad Trenčín, Partizánska 1, 911 01 Trenčín. K žiadosti pripojte doklady na základe ktorých vykonávate svoju činnosť, napr. zriaďovaciu listinu a podobne, kontaktné údaje a uveďte o aké množstvo paliet máte záujem. Jednotlivé žiadosti budú vybavované postupne, podľa dátumu doručenia na colný úrad. Odvoz tovaru z priestorov Stanice colného úradu Púchov a odstránenie ochrannej známky si zabezpečí nadobúdateľ na vlastné náklady.

Takto získané palety ale už nemôžu byť použité na pôvodný účel, teda na prepravu a skladovanie, ale len na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou.   

Viac informácií získate na Portáli finančnej správy alebo telefonicky na čísle 032 / 6501 250.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: financnasprava.sk