Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností zostáva už len jeden deň


Foto: Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností zostáva už len jeden deň Foto: Ilustračné

Január je skoro na konci, preto okrem nového štartu či predsavzatí je potrebné myslieť aj na miestne dane. Ako túto dôležitú vec vyriešiť a koho sa vlastne týka? Prinášame vám zhrnutie dôležitých informácií, aby vás nič neprekvapilo.

Čo je to vlastne daň z nehnuteľnosti?

Často si daň z nehnuteľnosti ľudia mýlia s daňou z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti je však miestna daň, ktorá sa platí obci alebo mestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza a je jedným z hlavných príjmov rozpočtu samosprávy. Sadzby dane z nehnuteľnosti si určuje každá obec/mesto všeobecne záväzným nariadením, pričom zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Základným rozdielom je, že daň z príjmu budete riešiť pravdepodobne v marci (platí sa podľa výšky príjmu z predaja) a daň z nehnuteľností sa väčšinou rieši v januári a platí sa z plochy, teda metra štvorcového.

Kto ju platí a čo je rozhodujúce?

Pre podávanie daňového priznania je rozhodujúci stav k 1. 1. 2023, teda kto je dňa 1. 1. 2023 zapísaný na príslušnom liste vlastníctva ako vlastník, tomu vzniká daňová povinnosť. Daňová povinnosť zaniká 31. 12. toho roku, v ktorom zaniklo vlastníctvo nehnuteľnosti. Teda ak v priebehu roku 2022 niekto predal nehnuteľnosť a nový vlastník bol zapísaný na liste vlastníctva najneskôr 1. 1. 2023, tak predávajúcemu zanikla daňová povinnosť 31. 12. 2022 a kupujúcemu vznikla daňová povinnosť od 1. 1. 2023.

Ak ste predávajúci

Pokiaľ ste v priebehu roka 2022 predali nehnuteľnosť a nový vlastník bol zapísaný na list vlastníctva najneskôr 1. 1. 2023, tak predávajúcemu zanikla daňová povinnosť 31. 12. 2022 a od 1. 1. 2023 vznikla daňová povinnosť kupujúcemu. To, kedy bol zapísaný nový vlastník na list vlastníctva, zistíte z rozhodnutia o povolení vkladu, ktoré vám bude/bolo doručené z katastra. Ako dátum právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu alebo priamo z listu vlastníctva (dostupný aj na stránke www.katasterportal.sk), kde pod menom nového vlastníka je uvedený Titul nadobudnutia, napr. Kúpna zmluva V-xxx/2022 zo dňa XX. XX. 2022. Spravidla tu býva uvedený dátum povolenia vkladu, čiže dátum nadobudnutia vlastníckeho práva.

Predávajúci podáva daňové priznanie, kde v prvej kolónke krížikom vyznačí, že podáva „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“, ktorým oznamuje zánik daňovej povinnosti.

Ak ste kupujúci

Ak ste v priebehu roka 2022 kúpili nehnuteľnosť a súčasne ste boli zapísaný na list vlastníctva najneskôr 1. 1. 2023, tak vám vznikla daňová povinnosť a do 31. 01. 2023 musíte podať daňové priznanie. Kupujúci podáva daňové priznanie, kde v prvej kolónke krížikom vyznačí, že podáva „priznanie“, ktorým oznamuje vznik daňovej povinnosti prvýkrát za rok 2023.

Tlačivo daňového priznania aj poučenie, ako ho vyplniť, nájdete na tomto odkaze a platí pre celú Slovenskú republiku: www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/.

Kde a ako?

Daňové priznanie sa podáva na obecnom/mestskom úrade podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Takže, ak ste predali/kúpili viac nehnuteľností a každá sa nachádza v inej obci, musíte podať daňové priznanie pre každú nehnuteľnosť zvlášť na príslušnom obecnom/mestskom úrade.

Možno ho podať osobne na obecnom/miestnom úrade podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, poštou doporučene alebo elektronicky, pokiaľ máte občiansky preukaz s čipom, čítačku, pridelený bezpečnostný osobný kód (BOK) a súčasne aktivovanú elektronickú schránku na stránke: www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=sluzba_egov_212.

V Trenčíne nájdete formuláre a informácie na webe mestského úradu: https://trencin.sk/ako-vybavit/dane-a-poplatky/miestne-dane/danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-fo/.


Dokedy treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Takmer všetci ho musia podať do 31. 01. 2023. Avšak, v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením majú dediči povinnosť podať daňové priznanie v inej lehote, a to do 30 dní od právoplatnosti dedičského rozhodnutia.

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Daňové priznanie podáva predávajúci aj kupujúci. Za manželov podáva daňové priznanie jeden z manželov, pričom v tlačive na príslušnom mieste uvedie údaje druhého manžela.

Podieloví spoluvlastníci podávajú daňové priznanie každý zvlášť do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Ako príloha k daňovému priznaniu sa spravidla prikladá aj výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnosti z www.katasterportal.sk. Jednotlivé obce/mestá môžu vyžadovať priloženie aj iných príloh, ako napríklad rozhodnutie o povolení vkladu alebo kópia zmluvy o prevode/kúpnej zmluvy.

Úľavy a oslobodenia

Obec/mesto môže všeobecne záväzným nariadením určiť zníženie dane alebo oslobodenie od dane pre určité kategórie nehnuteľností alebo určité skupiny obyvateľstva (napr. osoby v hmotnej núdzi alebo seniori nad určitý vek), v každej obci/meste sú preto pravidlá pre zníženie dane alebo oslobodenie od dane iné. Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane sa uplatňuje v daňovom priznaní za obdobie, kedy vznikol po prvýkrát. To neplatí, ak dôvodom na úľavu je dosiahnutie určitého veku, kedy o úľavu nie je potrebné žiadať, ale uplatní sa automaticky. Informácie o daňových úľavách platných v mestách a obciach hľadajte na stránke obce/mesta.

Ako zaplatiť daň?

Po podaní daňového priznania v priebehu roka 2023 príde tomu, komu vznikla daňová povinnosť, daňový výmer poštou s poštovou poukážkou. Za ďalšie roky už nie je potrebné podávať daňové priznanie a daňový výmer bude chodiť poštou každý rok až do oznámenia o zániku daňovej povinnosti. V prípade zmeny bydliska alebo priezviska nezabudnite čo najskôr o tejto zmene informovať aj správcu dane, aby vám bol riadne doručený daňový výmer.

Tip na záver

Všetci si nechávajú podanie priznania na posledné dni a vtedy sa na príslušné daňové oddelenie väčšinou nedovoláte alebo si odstojíte hodinové rady. Ideálne riešte daňové záležitosti maximálne v polovici januára alebo kľudne aj mierne po termíne. Väčšina miest a obcí zatiaľ oneskorenia podania priznania toleruje a nepokutuje alebo je pokuta skôr symbolická, ideálne je však vyriešiť to skôr načas.

Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať.

Ing. Ján Ratulovský
Riešime bývanie Žilina

fb.com/serioznyrealitak

 

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo